Ενότητες Εργασίας (ΕΕ2): Ανάπτυξη φορητού συστήματος συλλογής βιο-παραμέτρων (Μ10-Μ30) (ΙΝΒΙΣ)

Περιγραφή: Θα αναπτυχθεί επεκτάσιμο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας βιο-παραμέτρων.

ΥΕ2.1:Ανάλυση αγοράς (M10-Μ12)

ΥΕ2.2:Aνάπτυξη φορητής πλατφόρμας (M12-Μ30)

ΥΕ2.3:Ανάπτυξη εφαρμογών και διεπαφών (M12-Μ30)

ΥΕ3.4:Δραστηριότητες Διάχυσης (Μ10-Μ30)

Παραδοτέα

Π2.1 Μελέτη ανάλυσης αγοράς (Μ12)

Π2.2 Φορητή πλατφόρμα (M30)

Π2.3 Εφαρμογές, Διεπαφές και Πρωτόκολλα (M30)