Ενότητα Εργασίας (ΕΕ7): Ενσωμάτωση, υλοποίηση και έλεγχος συστήματος (Μ18-Μ36) (VIDAVO)

Περιγραφή: Ανάπτυξη του πλήρους συστήματος και έλεγχος και αξιολόγηση λειτουργικότητας και επιδόσεων.

ΥΕ7.1:Ανάπτυξη πλήρους συστήματος (Μ18-Μ32)

ΥΕ7.2:Έλεγχος συστήματος (Μ20-Μ34)

ΥΕ 7.3 Εκπαίδευση χρηστών (Μ30-Μ32)

ΥΕ7.4: Έλεγχος συμμόρφωσης – κλινικές δοκιμές (Μ30-Μ36)

ΥΕ7.5:Δραστηριότητες Διάχυσης (Μ18-Μ36)

Παραδοτέα

Π7.1 Πρώτη έκδοση πλήρους συστήματος (Μ24)

Π7.2 Τελική έκδοση συστήματος (Μ34)

Π7.3 Εγχειρίδια Χρήσης τελικού συστήματος (Μ32)

Π7.4 Έκθεση αποτελεσμάτων πλήρους συστήματος (Μ36)

Π7.5 Τεχνικός φάκελος CE (Μ36)