Ενότητα Εργασίας (ΕΕ8): Ανάπτυξη και προώθηση (Μ18-Μ36) (VIDAVO)

Περιγραφή: Δραστηριότητες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του έργου

ΥΕ8.1:Συμμετοχή σε εκθέσεις (Μ18-Μ36)[1]

ΥΕ8.2:Κατάρτιση Business plan (Μ18-Μ36)

Παραδοτέα

Π8.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις (Μ36)

Π8.2 Business plan (M36)