Ενότητες Εργασίας (ΕΕ1): Ανάλυση απαιτήσεων και αρχιτεκτονική συστήματος (Μ1-Μ9) (VIDAVO)

Περιγραφή: Ανάλυση και τεκμηρίωση των λειτουργικών και μη-λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος

ΥΕ1.1:Απαιτήσεις χρηστών (Μ1-Μ9)

ΥΕ1.2:Αρχιτεκτονική συστήματος και προδιαγραφές (Μ3-Μ9)

ΥΕ1.3:Δραστηριότητες Διάχυσης (Μ1-Μ9)

Παραδοτέα

Π1.1 Έκθεση απαιτήσεων χρηστών (Μ5)

Π1.2 Έκθεση αρχιτεκτονικής και προδιαγραφών συστήματος (Μ9)