Ενότητες Εργασίας (ΕΕ3): Σύστημα Στήριξης Ιατρικής Απόφασης (Μ10-Μ36) (ΑΠΘ)

Περιγραφή: Θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και πιθανοτικά μοντέλα, τα οποία σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση θα συνθέσουν ένα υβριδικού τύπου έξυπνο σύστημα.

ΥΕ3.1:Αναπαράσταση ιατρικής γνώσης (M10-Μ14)

ΥΕ3.2:Aνάπτυξη αλγορίθμων (M10-Μ36)

ΥΕ3.3:Ανάπτυξη πλατφόρμας – Ενσωμάτωση αλγορίθμων (M24-Μ36)

ΥΕ3.4:Δραστηριότητες Διάχυσης (Μ10-Μ36)

Παραδοτέα

Π3.1 Συλλογή ιατρικής γνώσης και αναπαράσταση της (M14)

Π3.2 Αρχικό Σύστημα Στήριξης Ιατρικής Απόφασης (M22)

Π3.3 Τελικό Σύστημα Στήριξης Ιατρικής Απόφασης (M36)