Ενότητες Εργασίας (ΕΕ4): Επεκτασιμότητα και πλαίσιο διαλειτουργικότητας (Μ4-Μ36) (ΑΠΘ)

Περιγραφή: Θα αναπτυχθούν κατάλληλες υποδομές για την κωδικοποίηση, αναπαράσταση και μεταφορά της ιατρικής πληροφορίας αλλά και της παραγόμενης ιατρικής γνώσης, ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του συστήματος διαλογής ασθενών σε υπάρχοντα νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα.

ΥΕ4.1:Μοντελοποίηση και αναπαράσταση των ιατρικών δεδομένων (M4-Μ20)

ΥΕ4.2:Υλοποίηση και ανάπτυξη των σχετικών web services (M20-Μ30)

ΥΕ4.3:Ανάπτυξη οδηγού εφαρμογής (manual) (Μ30-Μ36)

ΥΕ4.4:Δραστηριότητες Διάχυσης (Μ4-Μ36)

Παραδοτέα

Π4.1 Σχέδιο Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (Μ10)

Π4.2 Οντολογία Αναπαράστασης Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (Μ20)

Π4.3 Web services Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (Μ30)

Π4.4 Οδηγός Εφαρμογής του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (Μ36)