Ενότητες Εργασίας (ΕΕ6): Ασφάλεια του συστήματος (Μ6-Μ36) (ΚΕΠΠ/ΠαΠει)

Περιγραφή: Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση επικινδυνότητας του συστήματος και θα αναπτυχθεί πολιτική ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

ΥΕ6.1:Ανάλυση επικινδυνότητας (Μ6-Μ16)

ΥΕ6.2:Ανάπτυξη πολιτικής ασφάλειας και ιδιωτικότητας (M16-Μ26)

ΥΕ6.3:Ανάπτυξη σχεδίου συνέχειας λειτουργίας (M26-Μ36)

ΥΕ6.4:Δραστηριότητες Διάχυσης (Μ6-Μ36)

Παραδοτέα

Π6.1 Μελέτη αξιολόγησης κινδύνων ασφάλειας (M16)

Π6.2 Σχέδιο Πολιτικής Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας (M26)

Π6.3 Σχέδιο Συνέχειας Λειτουργίας (M36)