Καλώς Ορίσατε στο επίσημο site του έργου:

“Ευφυές σύστημα τμημάτων επειγόντων περιστατικών και κλινικών νοσοκομείων για την κατά προτεραιότητα διαλογή και παρακολούθηση ιατρικών συμβάντων”

Το αντικείμενο εργασιών του έργου IntelTriage επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος διαλογής περιστατικών  για την κατά προτεραιότητα διαλογή και εξυπηρέτηση ιατρικών συμβάντων στα Τμήματα Επειγόντων (ΤΕΠ) και συνεχούς παρακολούθησης τους κατά την εισαγωγή τους σε κλινική τα πρώτα 24ώρα.

Η διαλογή των περιστατικών θα παρέχεται με αυτοματοποιημένο τρόπο, κατά την αναμονή τους στα ΤΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την συνεχή καταγραφή της υγείας των ασθενών με την χρήση βιο-αισθητήρων, τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς και την αναγνώριση αποκλίσεων από φυσιολογικά όρια τιμών των ζωτικών σημάτων. Παράλληλα, το φορετό σύστημα συνεχών καταγραφών βιο-σημάτων, σε συνδυασμό με το Σύστημα Στήριξης Απόφασης θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεις στο ιατρικό προσωπικό σχετικά με την πορεία της υγείας των ασθενών, ενώ μέσω της δικτυακής υποδομής που θα αναπτυχθεί, θα παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού των περιστατικών, κατά την διαμονή τους σε κλινική. Με αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται η δυνατότητα λεπτομερούς χαρτογράφησης των ενδο-νοσοκομειακών διαδρομών των ασθενών από τα ΤΕΠ, στα επιμέρους τμήματα και κλινικές, για εξετάσεις και παρακολούθηση.

Leave a Reply

Your email address will not be published.